Skip to content

Vedtægter for Idrætsforeningen Svend Gønge.

 

§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Idrætsforeningen Svend Gønge (IF Svend Gønge)
Foreningen er hjemmehørende i Syv Sogne området, som er beliggende i Vordingborg Kommune.
Foreningen er stiftet 29. november 1969.

§ 2: FORMÅL.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3: TILHØRSFORHOLD.
Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.

 1. Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.
 2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

§ 6: LEDELSE.
Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand og 1 aktivitetsformand der udgør ledelsen. Disse 3 personer udgør sammen med 2 supplerende ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år. Således at der vælges 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem hvert år. Hvis der sker frafald i ledelsen, skal 1 af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling. På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.

§ 7: UNDERUDVALG.
Der skal oprettes et administrationsudvalg til støtte for ledergruppen, samt aktivitetsudvalg til de forskellige idrætsgrene. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg. Udvalgene skal bestå af 3-5 personer. Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen.Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde som formand for et aktivitetsudvalg.

§ 8: KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen, efter indstilling fra aktivitetsudvalgene og økonomiudvalget.

§ 9: MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10: GENERALFORSAMLING.

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i Februar måned og indkaldes ved annoncering i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 31.12.
 3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn og unge under 18 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.
 4. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er enhver der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
 5. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. januar.
 6. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.
 7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør stk. 5, til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
 8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 11: DAGSORDEN.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
 4. Behandling af forslag.
 5. Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
  I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal: valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.
 6. Valg af revisorer.
 7. Eventuelt.

§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af ledergruppen finder det fornødent, samt når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 13: ANSVAR.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe.

§ 14: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.
Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede. Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 15: REGNSKABSÅR.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Økonomiformanden er ansvarlig for foreningens regnskab. Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

§ 16: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i
2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 2. Foreningens formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Syv Sogne området. Fordelingen af evt. midler foretages / varetages af Syv Sogne bestyrelsen. Således vedtaget d. 12 Februar 2009.

Uffe Nielsen.
Dirigent

Back To Top